Hier kunnen jullie de tekst van de beleidsverklaring die burgemeester Kurt Vanryckeghem uitsprak tijdens de gemeenteraad van 18.12.2019 nalezen.

Het is een traditie dat de burgemeester op de eerste financiële gemeenteraad van de nieuwe beleidsperiode een algemene beleidsverklaring uitspreekt over het toekomstige beleid van dit lokale bestuursniveau ziet en hoe we dit willen invullen de eerstvolgende jaren. Een moment dat al eens met een glimlach de “State of the Union” wordt genoemd, ik verkies echter om het als een kordate beleidsverklaring te omschrijven.

Met bijna een kwarteeuw op mijn teller mag ik voor de derde keer in dit halfrond de belangrijkste elemententoelichten voor jullie toelichten.
 
Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur 2020-2025 en werd opgemaakt volgens de nieuwe BBC2020-regels.


Een externe omgevingsanalyse werd in de eerste jaarhelft opgemaakt en gaf ons een goed beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden. Ook het participatietraject ‘Denk mee met Waregem’ met de enquête en de infomarkten werd in deze context gehouden. De grote bezorgdheid m.b.t. een goede mobiliteit in een duurzame en leefbare omgeving wordt hieruit meegenomen.


Nieuw deze keer is dat de meerjarenplanning gezamenlijk wordt opgesteld door stad én OCMW samen en vormt één geïntegreerd en geconsolideerd document. Niet alleen de vele insteken van het lokale beleid, maar ook economische factoren, de hogere overheden en de Europese context zijn bepalend om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.


De ‘Sustainable Development Goals’ (de zogenaamde SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties ontwikkelden bieden voor lokale besturen als ‘eerstelijnsoverheid’ een interessant kader. Vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk kunnen we zo het verband leggen tussen lokaal en globaal. Er wordt gestreefd naar een, door dialoog en samenwerking bewerkstelligd en uitgebalanceerd, evenwicht in het beleid tussen sociaal-economische, ecologische en sociale doelstellingen. Gezien we op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van al onze burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk beleid, kunnen we heel wat acties koppelen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Voor 12 van die 17 duurzame doelstellingen konden we effectief deze koppeling maken.


Het strategisch meerjarenplan vertrekt vanuit de missie en visie van onze stad: “Waregem is een jonge, veilige, dynamische stad met een bovenlokale functie, waarbij zowel de Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen. Waregem wil zich profileren als een bruisende, zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en waarvoor we dus de nodige initiatieven ontwikkelen”.


PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Het meerjarenplan is opgebouwd rond 4 prioritaire doelstellingen:
1. Het verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten
2. Klimaatrobuust Waregem door het verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem
3. Een aantrekkelijke stad met sterke kernen voor het verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem
4. Een kwalitatieve en zorgende dienstverlening door het welzijn te bevorderen voor iedereen in onze stad

De financiële nota van het meerjarenplan geeft een gedetailleerd overzicht van zowel exploitatie als van het forse investeringsprogramma. Uitgangspunt daarbij was om de algemene stedelijke fiscale druk niet te verhogen.
Om tot een bruisende, veilige, aantrekkelijke en zorgende stad te komen moet er ingezet worden op verschillende domeinen maar uiteraard blijft er veel verder lopen als gelijkblijvend beleid.


De krachtlijnen binnen de prioritaire doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:

 

VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten


Om een goede werking van veiligheidsdiensten te bekomen is het essentieel dat deze diensten kunnen opereren vanuit een goede infrastructuur.

In de vorige legislatuur werd reeds de beslissing genomen rond de centralisatie van alle politiediensten op het grondgebied Waregem. De komende jaren wordt hier verder op ingezet door te blijven investeren voor veiligheidsdiensten onder de vorm van onder andere een nieuwe brandweerkazerne gelegen aan een strategische locatie op het grondgebied Waregem in functie van een optimale werking van onze hulpverleningszone Fluvia.


Verder investeren in de veiligheid van de burger

Een andere uitdaging voor deze legislatuur is de aanpak van de mobiliteit in de stadskern. De voornaamste doelstellingen zijn het beheersen van de mobiliteit, de verkeersveiligheid verhogen en de leefbaarheid verbeteren. Het beheersen van de mobiliteit kan door te filteren op cruciale punten en de doorstroming te bevorderen op andere punten. Minder doelloos verkeer leidt tot minder ongevallen.

Het herinrichten van woonstraten met aandacht voor groen en toegankelijkheid draagt bij tot een hogere leefbaarheid. Waar nodig dragen snelheidsremmende maatregelen bij tot een hogere verkeersveiligheid.

Trajectcontroles zorgen voor een snelheids- en tonnagehandhaving over een langere afstand. Vooral op invalswegen is het aangewezen om maatregelen te beperken om een vlotte doorstroming te behouden. Dit om sluipverkeer te vermijden naar de woonstraten om de snelheidsremmende maatregelen te ontwijken.

De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid in het verkeer en beheersing van mobiliteit. 

In beheersing van de mobiliteit wordt tegelijk ingezet op een verschuiving van het autogebruik naar andere vervoersmiddelen en op degelijk uitgeruste wegen. Door de aanleg van vlotte en veilig afgescheiden fietsverbindingen tussen de deelgemeenten, de buurgemeenten en het centrum wordt de fietser als zwakke weggebruiker beschermd.

Met een degelijke fietsinfrastructuur wordt het fietspotentieel van de aanwezige scholengemeenschap in Waregem ten volle benut en profileert Waregem zich verder als regionale werkgever met een duurzaam beleid inzake woon-werkverkeer. Naast eigen investeringen worden subsidiemogelijkheden van hogere overheden maximaal aangesproken. Stadsrandparkings, deelfietsen en openbaar vervoer worden aanvullend uitgebouwd.    

Het stedelijk patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren

In het efficiënt onderhouden en beheren van de riolering wordt in samenwerking met Aquafin verder gewerkt aan het opzetten van een methodiek voor een nog beter beheer voor dit ondergronds patrimonium van de stad. Door het bepalen van de risico’s voor elke riool zowel op ecologisch, economisch als maatschappelijk vlak en de gevolgschade bij een eventueel falen worden de beschikbare middelen gericht ingezet en schakelen we de grootste risico’s uit. Oplossingen voor de vastgestelde knelpunten komen op een prioriteitenlijst terecht binnen een plan van aanpak. Om tot een duurzaam ontwikkeld rioleringsstelsel te komen worden gescheiden stelsels aangelegd waarbij het geconcentreerd vuilwater gesaneerd wordt en het hemelwater terug zichtbaar in de publieke ruimte wordt gebracht om belevingswaarde te creëren. 

Er zal verder ingezet worden op een groener wagenpark door te voorzien in een CNG installatie.

De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren

Op vlak van de integratie tussen stad en OCMW worden verschillende verdere stappen gezet zowel op het vlak van de ondersteunende diensten als de realisatie van onze dienstverlening en de uitvoering van het goedgekeurde geïntegreerde organogram.

De integratie wordt verder vorm gegeven waarbij i.f.v. lokalisatie, verhuis van diensten en lopende softwareafstemming & ICT van stad en OCMW op dit traject wordt ingezet om zo de overige ondersteunende diensten te integreren en op elkaar af te stemmen.
 

KLIMAATROBUUST WAREGEM

De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint

Door het verbinden van verschillende groene en blauwe ruimtes in de stad (parken, speelruimte, tuinen) en in de open ruimte (stadsrandbossen, bomenrijen, houtkanten) wil de stad een samenhangend, functioneel netwerk creëren dat bijdraagt tot een verhoogde leef- en woonkwaliteit in de stadskernen, de stadsrand en wijken.

Dit biedt kansen voor nabije recreatie en natuurbeleving. De Hooibeek en de Gaverbeek werden geselecteerd als belangrijkste blauwe linten binnen het hemelwaterplan van Waregem. De vertaling hiervan gebeurt door de uitvoering van concrete projectvoorstellen binnen de Gaverbeekvisie. Door de herwaardering van de Gaverbeekvallei naar een klimaatbestendige vallei wordt het potentieel op vlak van de ontwikkeling van het blauw-groen netwerk en klimaatadaptatie aangeboord. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe publieke plekken verweven met de stad, met een verhoogde biodiversiteit en talrijke ecosystemen.

Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr. het burgemeestersconvenant

Sinds 2005 heeft Waregem 23% van haar CO2-uitstoot weten te reduceren. Het burgemeesters-convenant 2020 waardig! Verwacht van ons hierover geen vreugdedansje want dit is echter geen eindpunt en daarom neemt stad Waregem deel aan het vernieuwde burgemeestersconvenant 2030.

Dit engagement samen met de andere steden en gemeenten uit de regio toont de wil aan om structurele maatregelen te nemen die op lange termijn een grote impact hebben op het klimaat en op de CO2-uitstoot.

Zoals de voorbije jaren treedt Intercommunale Leiedal op als coördinator en begeleider van het actieplan voor het Burgemeestersconvenant.

In het vernieuwde burgemeestersconvenant 2030 zijn de drie prioritaire thema’s: mobiliteit, energie en klimaatadaptatie. Met betrekking tot mobiliteit zal ingezet worden op deelmobiliteit. Rond energie voorzien we de verdere verledding tegen 2030 van de openbare verlichting en zonnepanelen op daken via burgerparticipatie.

Klimaatadaptatie wordt sterk naar voor geschoven in het vernieuwde burgemeestersconvenant. Daar zijn we op voorbereid. Het geïnventariseerd openbaar groen wordt opgenomen in een groenplan. Van daar uit voorzien we acties naar verdere ontharding en vergroening. Het hemelwaterplan biedt ons het kader om de uitdagingen door de klimaatsverandering op gebied van neerslag te implementeren in onze projecten.

De nieuwe infrastructuur voor politie en brandweer kaderen binnen eveneens binnen deze pijler die ecologie en duurzaamheid van het patrimonium behartigt.

Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water

Binnen de publieke ruimte wensen we het aandeel verharde ruimte te verminderen. Dit doen we waar mogelijk door de omvorming naar waterpasserende verharding en het verwijderen van overbodige verharding. Deze vervangen we door groenstructuren. Zo wordt gestreefd naar meer bufferruimte, meer waterinfiltratie, een verhoogde CO2-opslag door planten en bomen en een stijgende biodiversiteit.

Door het regenwater binnen de stad te houden en het water de mogelijkheid te geven om bomen en planten te voeden, de bodem te infiltreren en waterlichamen aan te vullen wordt groen-blauwe belevingsruimte voor de lokale bewoners gecreëerd en heeft het water en het groen tijdens hitteperiodes een verkoelend effect.
Bij elk project wordt nagegaan welke nieuwe kansen dit biedt om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Er wordt onderzocht wat nodig is om de identiteit, aantrekkelijkheid én functionaliteit van de plek te versterken.


AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen

Dit is een belangrijke pijler op vlak van het bruisende en aantrekkelijk karakter van de stad en daarbij hoort vooral een goed aanbod op vlak van stadskern, vrije tijd en onderwijs. Zo wordt er ingezet op de kern van Waregem met het hernieuwbouwproject van het Pandcomplex. Na de realisatie hiervan moet het winkelcentrum opnieuw een uniform karakter krijgen en een trekker worden in het kernwinkelgebied.

Ook de uitbreiding van het cultuurcentrum De Schakel om een nog uitgebreider programma te kunnen aanbieden hoort hierbij. Samen met de aanpak van het oblatenauditorium moet dit een boost geven aan het culturele programma in de stad in combinatie met de opleidingen van de kunstacademie. Er wordt ook ten volle ingezet op sportinfrastructuur onder de vorm van het vernieuwen van kleedkamers in bepaalde openluchtcentra en diverse investeringen in het zwembad.

De herinrichting van de publieke ruimte wordt ingebed in haar ruimtelijke, maatschappelijke en beleidsmatige context. De stad wenst door een multidisciplinaire aanpak het ontwerp van nieuwe publieke ruimte niet te verengen tot een deelaspect zoals verkeer of waterbeheersing maar de ontwerpen vanuit verschillende vakgebieden te belichten en bij te sturen. Door een integrale benadering toe te passen streeft de stad naar kwaliteitsvolle en duurzame verblijfsruimtes waar er plaats is voor ontmoeting, beleving en spelen. De stad wenst projecten te realiseren waar een veelvoud aan toegangsruimtes worden gevonden tot verzamelende publieke ruimtes zoals pleinen, het cultureel centrum of de sporthal.

Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

Door de aanleg van kunstgrasvelden gaan we de uitdaging aan om het evenwicht te vinden tussen sportactiviteiten en zachte recreatie met een eigen ruimtevraag en de, onder druk van de klimaatverandering, groeiende urgentie tot bescherming, verweving en herstel van open ruimte.

Door de installatie van professionele  sportinfrastructuur wordt gestreefd naar compacter ruimtegebruik en wordt tegemoetgekomen aan de stijgende vraag naar speelruimte zonder bijkomende open ruimte aan te snijden.   

Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

De stad zet verder in om te voorzien in betaalbaar wonen in de verschillende kernen van Waregem. In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt ingezet op een duurzame kwalitatieve omgeving waarin sociale huisvestingsprojecten worden gerealiseerd. Via het WAGSO wordt voorzien in betaalbare woonkavels en woonentiteiten in de private markt met het verder zetten van het project Spoorweglaan.

Binnen de kernen wordt ingezet op kwalitatief verdichten om betaalbare woonentiteiten in het woonweefsel te integreren.
Door middel van een doordacht premiebeleid en in samenwerking met renovatiecoaches, worden tools geboden om het bestaand woonpatrimonium duurzaam op te waarderen. We zetten ook verder in op de monitoring van de woonkwaliteit van huurwoningen via de intergemeentelijke samenwerking Beter Wonen.

Inzetten op moderne communicatie en digitale media

De stad wil verder inzetten op moderne en digitale communicatie. Dat betekent niet alleen verder inzetten op een uitgebreid e-loket, een degelijke website of aanwezigheid op diverse sociale media. We willen verder gaan dan dat door onder meer te investeren in een stadsapp.

Met die app zal de immens populaire Waregembon ook een digitale versie krijgen. We willen met die vernieuwende app ook de lokale economie verder ondersteunen. Zo denken we aan een koppeling tussen klantenkaarten voor de handelaars en een spaarkaart voor de stad Waregem (parkeren in ondergrondse parking, winkelen tijdens minder drukke periode, evenementen).

Daarnaast willen we ook verder investeren in led-schermen. Deze zullen geplaatst worden op diverse locaties doorheen de stad. Op die manier kunnen we over het ganse grondgebied van de stad reclame maken voor onze activiteiten.


KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING

Garanderen van een sterk zorgaanbod

In Waregem is er momenteel een mix tussen private en publieke voorzieningen.  Momenteel worden alle diensten van het OCMW in eigen beheer georganiseerd. We willen onderzoeken hoe we in samenwerking met betrouwbare partners een sterk zorgaanbod in Waregem kunnen garanderen.

Het zorgaanbod wordt nog uitgebreid door bijkomende private woonzorgcentra die (verder) zullen gecreëerd en gebouwd worden alsook door de realisatie van 2 bijkomende dienstencentra. Voor de Coorenblomme wordt een renovatieproject opgestart waarbij gefaseerd de flats zullen gemoderniseerd worden. Bijkomende studio’s als doorgangs- of crisiswoningen worden gerealiseerd d.m.v. het nieuwbouwproject in de Molenstraat. Buurtgerichte zorg wordt een belangrijke opdracht voor het dienstencentrum ’t Gaverpeirdje i.s.m. de 2 bijkomende dienstencentra. Ons actief stimulerend vrijwilligersbeleid wordt versterkt.

Tal van investeringen zijn voorzien in het woonzorgcentrum de Meers om de kwalitatieve infrastructuur te garanderen zoals de aanpak van de keuken en het upgraden van de oproepsystemen voor onze bewoners.
Binnen de nieuwe eerstelijnszone regio Waregem willen we samen met alle zorg- en welzijnsactoren samenwerken en innoveren om zo een toegankelijke en warme zorg uit te bouwen en het lokaal sociaal beleid te ondersteunen.

Armoede verder terugdringen

Voor het voedselverdeelproject ‘Kelderke’ wordt op de site Transvaal gebouwd waarbij het concept sociale kruidenier kan opgestart worden i.s.m. Foodact 13. Dit is het regionaal voedsel-distributieplatform waarbij voedseloverschotten worden opgehaald om deze te herverdelen aan mensen in armoede.

Samen met partners zetten we verder in op het bestrijden van kinderarmoede. Na het einde van de projectsubsidie van de POD-MI wordt de gerichte werking met de 3 brugfiguren en de succesvolle outreachende methodiek verdergezet.

Aan het concept “Huis van het Kind” wordt verder concreet vorm gegeven binnen het Welzijnshuis. Opvoedingsondersteuning i.s.m. de welzijnsvereniging Ons Tehuis en gezinsondersteuning wordt verder gepromoot en ontwikkeld. In de schoot van W13 wisselen we good practises en projecten uit.

Ook de inzet op een preventieve aanpak van armoedebestrijding en gezondheidspromotie blijft belangrijk. Bestrijding van energiearmoede is een onderdeel daarvan. 

De structurele samenwerking en financiële ondersteuning op vlak van sociaal wonen en sociale economie wordt verankerd in overeenkomst met Werkplus, Werkplus maatwerk en het regionaal sociaal verhuurkantoor.
De basisfinanciering aan W13 wordt gevoelig verhoogd. Regionaal wordt een project opgestart in het kader van het geïntegreerd breed onthaal met de focus op jongvolwassenen in kwetsbare situaties. We zetten ook in op actieve rechtendetectie.

Verhogen van de toegankelijkheid

Binnen de welzijnswinkel worden verdere stappen gezet naar afstemming en afspraken met het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten om zo een breed toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren. De werking met de vele zitdagen van onze partners, de woonclub, de federale pensioendienst, Dyzo, Kind & Gezin, de FOD sociale zekerheid, de dienst ondersteuningsplan en de dienst Nederlands Leren, worden verder versterkt.

Er wordt een klantbegeleidingssysteem voorzien binnen de welzijnswinkel zoals in de stadswinkel.

Verder wordt het toelagenbeleid aangepast aan de maatschappelijke noden. Er wordt ingezet op de integratie van anderstalige nieuwkomers. Ook de verdere uitrol van de Uitpas is voorzien. 

In het kader van het verhogen van de mobiliteit worden acties onderzocht en uitgewerkt.  Doelstelling is via taxicheques een aanbod te kunnen uitwerken voor zowel jongeren als senioren.